ေက်းဇူးေတာ္

by Manar Chai Ministry • May 07, 2014 10:30

ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ဆိုတာ ဘာႏွင့္မွႏႈိင္းစာလို႔မရပါ။အခမဲ့ျဖစ္ေသာ္ အဖိုးျဖတ္၍မရေသာ ေက်းဇူးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။
Manar Chai Ministry

Carol Stream

www.manarchaiministry.org

 
-:-- / -:--
0